Img_KONE_Logo_Support_Header
回到顶部

YHTIOKOKOUS 2018

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 26。helmikuuta 2018。

 • KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 26。helmikuuta 2018 kello 11.00 alkaen芬兰-talon päärakennuksen芬兰-salissa (sisäänkäynnit M4 ja K4) osoitteessa Mannerheimintie 13,赫尔辛基。Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 10.00。

  A.YhtiökokouksessaKäsiteltävätasiat

  YhtiökokouksessaKäsitelläänSeuraavatAsiat:

  1. Kokouksen Avaaminen.

  2.Kokouksen jarjestaytyminen

  3.Pöytäkirjantarkastajanääntenlaskunvalvojien valitseminen

  4.Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  6. Vuoden 2017Tilinpäätöksen,Toimintakertomuksen Ja TilintarkastuskertomuksenEsittäminen

  Toimitusjohtajan katsaus

  7.Tilinpäätöksenvahvistaminen

  8.Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksuta päättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2017 maksetaan osinkoa 16475 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,65 euroa B-sarjan osakkeelta。Osingonjaon täsmäytyspäivä, 28。Helmikuuta 2018 ja osinko maksetaan 7。maaliskuuta 2018。

  9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

  10.哈利图克森jäsenten palkkioista päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitssemisvaliokunta ehdottaa, että Hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita nostetaan seuraavasti: puheenjohtajalle 55 000欧元(ennen 54 000欧元),varapuheenjohtajalle 45 000(44 000)欧元ja jäsenille 40 000(37 000)欧元。Vuosipalkkiosta 40 prosenttia ehdotetaan suoritettavaksi koni Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana。Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksisten kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asville valiokuntien jäsenille em. kokouspokkio valiokuntien kokouksista on 2000 euroa。Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti。

  11. HallituksenJäsentenLukumäärärästäpäättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitssemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä。

  12. HallituksenJäsentenvalitseminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen。

  13.Tilintarkastajien palkkiosta paattaminen

  Hallituksen Tarkastusvaliokunta ehdottaa,ettätilintarkastajienpalkkiot maksetaan Laskun Mukaan。

  14. TilintarkastajienLukumäärästäpäättäminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa

  15.Tilintarkastajien valitseminen

  Hallituksen Tarkastusvaliokunta Ehdottaa,EttäYhtiönTilintarkastajiksivalitaanTilintarkastusyhteisöprisswaterhouseCoopersOy Ja Kht Heikki Lassila。

  16.Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 524000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidan hankkia enintään 7 62000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 448000 kappaletta。Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä纳斯达克赫尔辛基Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella。

  A-sarjan osakkeet hankitaan -sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä纳斯达克赫尔辛基Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta。Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle。Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa。B-sarjan osakkeet hankitaan纳斯达克赫尔辛基Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon。

  Hallitus Ehdottaa,EttäValtuutus在Voimassa Yhden Vuoden AjanYhtiökokouksenPäätöksestäLukien。

  17.Kokouksen paattaminen

  b . Yhtiokokousasiakirjat

  Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä koone Oyj:n internetsivuilla osoitteessawww.gentedetele.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset.。Hallituksen Ja SenValiokuntienPäätösehdotuksetJATilinpäätösasiakirjatovatmyösnähtävilläyhtiökokouksessa,JaNiistäSekätäskäTästäKokouskutsustaLähetetäänbäljennökset大阪·塞卡塞特·奥卡特·奥卡特大阪Osakkeenomistajille。YhtiökokouksenPöytäkirja在NähtävilläEdelläHainituillaIntersetsivuillaViimeistään12.Maaliskuuta2018。

  C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

  1.Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

  Oikeus OsallistuaYhtiökokoukseen在Osakkeenomistajalla,Joka onYhtiökokouksenTäsmäytyspäivänä14.14.Helmikuuta 2018年rekisteröityeuroclear芬兰奥伊:npitämäänyhtiönyhtiönohtiönosakasluettoon。Osakkeenomistaja,Jonka Osakkeet在MerkittyHänenHenkilökohtaiselleSuomalaiselle Arvo-Osuustilleen,Rekisteröityyhtiön大阪豪斯豪森。

  Osakkeenomistajan,Joka Haluaa OsallistuaYhtiökokoukseen,Tulee IlmoittautuaYhtiölleViimeistään21.Helmikuuta 2018凯洛15.00。Yhtiökokoukseenvoi ilmoittautua:

  - KONEen internetsivujen kauttawww.gentedetele.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset.

  - Kirejeitse Osoitteeseen Kone Oyj,Osakerekisteri,PL 7,02151埃斯波,

  - Telefaksilla Numeroon 020 475 4523,Tai

  - puhelimitse编号020 770 6873。

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinos sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus。Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä。

  Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoiketensa。

  2.AsiamiehenKäytäminenJAVALTAKIRJAT

  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä。亚洲Osakkeenomistajan esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen muuten lotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa。Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajai arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa。Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO ennen ilmoittautumisajan päättymistä。

  3.HallintarekisteröidynOsakkeen Omistaja

  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear芬兰Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14。helmikuuta 2018。Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear芬兰Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 21。Helmikuuta 2018 kello 10.00。Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen。Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen。Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä。

  4.Muut ohjeet / tiedot

  Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n mukainen kyselyoikeus yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista。

  KONE Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 25。tammikuuta 2018 yhteensä 527 180 407 osaka jakau屯76 208 712 A-sarjan osakkeeseen ja 450 971 695 B-sarjan osakkeeseen。Yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni。

  Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokouksen jälkeen pidettävään kahvitilaisuuteen。

  Helsingissa 25。tammikuuta 2018

  通力Oyj)

  HALLITUS

 • YhtiökokouksessaKäsitelläänSeuraavatAsiat:

  1. Kokouksen Avaaminen.

  2.Kokouksen jarjestaytyminen

  3.Pöytäkirjantarkastajanääntenlaskunvalvojien valitseminen

  4.Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  6. Vuoden 2017Tilinpäätöksen,Toimintakertomuksen Ja TilintarkastuskertomuksenEsittäminen

  Toimitusjohtajan katsaus

  7.Tilinpäätöksenvahvistaminen

  8.Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksuta päättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2017 maksetaan osinkoa 16475 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,65 euroa B-sarjan osakkeelta。Osingonjaon täsmäytyspäivä, 28。Helmikuuta 2018 ja osinko maksetaan 7。maaliskuuta 2018。

  9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

  10.哈利图克森jäsenten palkkioista päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitssemisvaliokunta ehdottaa, että Hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita nostetaan seuraavasti: puheenjohtajalle 55 000欧元(ennen 54 000欧元),varapuheenjohtajalle 45 000(44 000)欧元ja jäsenille 40 000(37 000)欧元。Vuosipalkkiosta 40 prosenttia ehdotetaan suoritettavaksi koni Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana。Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksisten kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asville valiokuntien jäsenille em. kokouspokkio valiokuntien kokouksista on 2000 euroa。Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti。

  11. HallituksenJäsentenLukumäärärästäpäättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitssemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä。

  12. HallituksenJäsentenvalitseminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen。

  13.Tilintarkastajien palkkiosta paattaminen

  Hallituksen Tarkastusvaliokunta ehdottaa,ettätilintarkastajienpalkkiot maksetaan Laskun Mukaan。

  14. TilintarkastajienLukumäärästäpäättäminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa

  15.Tilintarkastajien valitseminen

  Hallituksen Tarkastusvaliokunta Ehdottaa,EttäYhtiönTilintarkastajiksivalitaanTilintarkastusyhteisöprisswaterhouseCoopersOy Ja Kht Heikki Lassila。

  16.Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 524000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidan hankkia enintään 7 62000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 448000 kappaletta。Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä纳斯达克赫尔辛基Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella。

  A-sarjan osakkeet hankitaan -sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä纳斯达克赫尔辛基Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta。Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle。Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa。B-sarjan osakkeet hankitaan纳斯达克赫尔辛基Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon。

  Hallitus Ehdottaa,EttäValtuutus在Voimassa Yhden Vuoden AjanYhtiökokouksenPäätöksestäLukien。

  17.Kokouksen paattaminen

 • KONE Oyj:n hallituksen ja hallituksen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle 26.2.2018

  Hallitus:

  Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksuta päättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2017 maksetaan osinkoa 16475 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,65 euroa B-sarjan osakkeelta。Osingonjaon täsmäytyspäivä, 28。Helmikuuta 2018 ja osinko maksetaan 7。maaliskuuta 2018。

  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 524000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidan hankkia enintään 7 62000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 448000 kappaletta。Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä纳斯达克赫尔辛基Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella。

  A-sarjan osakkeet hankitaan -sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä纳斯达克赫尔辛基Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta。Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle。Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa。B-sarjan osakkeet hankitaan纳斯达克赫尔辛基Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon。

  Hallitus Ehdottaa,EttäValtuutus在Voimassa Yhden Vuoden AjanYhtiökokouksenPäätöksestäLukien。

  Hallituksen nimitys- ja palkitssemisvaliokunta:

  HallituksenJäsentenPalkkiot

  Hallituksen nimitys- ja palkitssemisvaliokunta ehdottaa, että Hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita nostetaan seuraavasti: puheenjohtajalle 55 000欧元(ennen 54 000欧元),varapuheenjohtajalle 45 000(44 000)欧元ja jäsenille 40 000(37 000)欧元。Vuosipalkkiosta 40 prosenttia ehdotetaan suoritettavaksi koni Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana。Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksisten kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asville valiokuntien jäsenille em. kokouspokkio valiokuntien kokouksista on 2000 euroa。Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti。

  Hallituksen jasenten lukumaara

  Hallituksen nimitys- ja palkitssemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä。

  Hallituksen jasenet

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen。

  Hallituksen Tarkastusvaliokunta:

  Tilintarkastajien palkkiot

  Hallituksen Tarkastusvaliokunta ehdottaa,ettätilintarkastajienpalkkiot maksetaan Laskun Mukaan。

  TilintarkastajienLukumäärä.

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa

  Tilintarkastajien valitseminen

  Hallituksen Tarkastusvaliokunta Ehdottaa,EttäYhtiönTilintarkastajiksivalitaanTilintarkastusyhteisöprisswaterhouseCoopersOy Ja Kht Heikki Lassila。

 • Yhtiokokouksen poytakirja

  Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

  KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 26。helmikuuta 2018。Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 2017年1月1日至12月31日。

  Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 1,6475 euroa kutakin 76 208 712 A-sarjan osaketta kohden ja 1,65 euroa kutakin ulkona olevaa 438 568 899 B-sarjan osaketta kohden。Osingonjaon täsmäytyspäivä, 28。Helmikuuta 2018 ja osingot maksetaan 7。maaliskuuta 2018。

  Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan。Hallituksen jäseninä jatkavat Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala sekä Sirpa Pietikäinen。

  Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 55 000 (ennen 54 000) euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 45 000 (44 000) euroa ja jäsenten palkkioksi 40 000 (37 000) euroa。Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspokkio hallituksen ja valioktien kokouksista kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asville valioktien jäsenille em. kokouspokkio valioktien kokouksista on 2000 euroa。Vuosipalkkiosta 40 prosenttia suoritetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana。

  Tilintarkastajiksi valittiin tilintarkastusyhteisö普华永道Oy ja KHT Heikki Lassila。

  我的意思是我要去hankkimisen

  Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omakkeiden hankkimiseen。大阪keita voidaan hankkia enintään 524000 kappaletta site, että A-sarjan Osakkeita voidaan hankkia enintään 7 620,000 kappaletta ja B-sarjan Osakkeita enintään 448000 kappaletta。在我们的世界中,我们的价值是yhtiökokouksen päätöksestä lukien。


  Kone Oyj:NHallituksenPäätöksiä

  Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestan puheenjohtajaksi Antti Herlinin ja varapuheenjohtajaksi Jussi Herlinin。

  Jussi Herlin valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Anne Brunila, Antti Herlin ja Ravi Kant jäseniksi。Anne Brunila ja Ravi Kant ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista。

  Antti Herlin valittiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi sekä Matti Alahuhta, Jussi Herlin ja Juhani Kaskeala jäseniksi。Matti Alahuhta ja Juhani Kaskeala ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista。

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen。Hyväksyt evästeiden käytön painaamara Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä。我们lukea tietosuojaselosteenTäältä.

欢迎来到凯恩!

您是否对通力作为企业业务或职业机会感兴趣?

公司网站

您想了解更多有关您所在地区的解决方案的更多信息,包括当地的联系信息,在各自的kone网站上吗?

你建议的网站是

Maasuositusta ei voidanäyttää

Siirry Paikalliselle Sivustolle.